Regulamin konkursu z partnerem MBU KONIN

Regulamin Konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest: funpage „Playarena Konin” oraz „Mobilne Biuro Ubezpieczeń Konin”
2. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie https://www.facebook.com/PlayarenaKonin/
3. Organizator oświadcza, że akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)
4. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia zabawy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Jedynym administratorem danych osobowych jest Organizator
5. Organizator oświadcza i informuje, iż Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, a zwłaszcza uprawnienia określone w art. 32 ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. m.in. wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
6. Organizator podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki uczestniczenia konsumentów w zabawie kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Zanim uczestnik przystąpi do konkursu na stronie
https://www.facebook.com/PlayarenaKonin/ ,powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i odnośnikami do innych regulacji prawnych.
2. Konkurs jest organizowana na terytorium RP.
3. W akcji mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Osoby, które przystąpiły do konkursu nazywane są „Uczestnikami”.
5. Udział w akcji i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
6. Z udziału w konkursie wyłączeni są Organizatorzy

§3 Zasady i przebieg akcji

1. Konkurs trwa w dniach od 28.11.17r. do 6.12.17r. do godziny 20:00
2. Konkurs polega na:
– polubieniu funpage’u „Palyarena Konin”
– polubieniu funpage’u „Mobilne Biuro Ubezpieczeń Konin”
– napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym swojej ulubionej aktywności fizycznej oraz krótkie uzasadnienie dlaczego powinieneś otrzymać nagrodę.
4. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.
5. Komentarze edytowane nie biorą udziału w akcji. Usunięte 29-11-2017
6. W celu opublikowania na funpage’u „Playarena Konin” oraz „Mobilne Biuro Ubezpieczeń” wyników Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na wskazanie laureatów Konkursu w następujący sposób: imię, nazwisko, treść komentarza zwycięzcy.

§ 4. Wyłonienie zwycięzców i przekazanie nagród

1. Odpowiedź na zadanie konkursowe będzie oceniana przez Komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora według ściśle określonych kryteriów.
2. Komisja konkursowa, przyzna nagrodę jednej z pośród pięciu osób, które otrzymają największą ilości reakcji w komentarzu pod postem konkursowym.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na funpage’u „Playarena Konin” oraz „Mobilne Biuro Ubezpieczeń” najpóźniej 7 grudnia 2017r. do godziny 22:00. Ponadto laureaci zostaną bezpośrednio zawiadomieni o przyznaniu nagrody w wiadomości prywatnej na facebooku.
4. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
5. Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób:
Pięć komentarzy pod postem konkursowym, które spełnią wymagania konkursowe przejdzie do ścisłego finału, po czym komisja złożona z organizatorów wybierze najoryginalniejszą, a zarazem najciekawszą odpowiedź i nagrodzi zwycięzcę słuchawkami AL3+ Freedom, firmy MIIEGO.
6. Osoba, która zwycięży zobowiązana jest odebrać nagrodę osobiście.
7. Uczestnicy akcji wyrażają zgodę na nieodpłatne publiko wanie w całości, w części lub w formie skróconej, odpowiedzi na zadanie konkursowe na stronach należących do Organizatora wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika, a także profilu Organizatora w mediach społecznościowych.
8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nagroda nie może zostać zastąpiona inną ekwiwalentną nagrodą.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji w przypadku, gdy ilość zgłoszeń będzie niewystarczająca do wyłonienia laureata.

§ 5. Prawa autorskie

1. Uczestnik przystępując do akcji zgadza się z tym, że odpowiedź na zadanie konkursowe nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów jak również autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

§ 6. Postanowienia Końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia akcji tj. w dniu 28 listopada 2017r.
2. Publikacja regulaminu nastąpi w dniu 28 listopada 2017r. na funpage’u „Playarena Konin” w poście konkursowym w formie umożliwiającej w formie umożliwiającej odczytanie regulaminu.
3. Regulamin konkursu jest ponadto dostępny do wglądu u Organizatora.
4.  Decyzja komisji w sprawie zwycięzcy nie podlega reklamacji.
5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych